Kategorie

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „FIGURKI ZA PIECZĄTKI”

 

§1. Nazwa akcji, postanowienia ogólne

Akcja promocyjna „Figurki za pieczątki”, o której mowa w niniejszym regulaminie (zwana dalej „Akcją”), jest skierowana do osób dokonujących zakupy figurek Papo w sklepach stacjonarnych Uczy i Bawi.

§2. Organizator

Organizatorem akcji jest firma UCZYIBAWI.PL SP. Z O.O. 04-620 Warszawa, ul. Rzeźbiarska 57. NIP 952-214-12-30

§3. Obszar i czas trwania

Akcja odbywa się w sklepach stacjonarnych Uczy i Bawi i trwa od 04.07.2016r. do czasu odwołania Akcji przez Organizatora.

§4. Uczestnicy akcji

 1. Uczestnikiem Akcji może być każda osoba fizyczna pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zwana dalej „Uczestnikiem”.
 2. Uczestnikami Akcji nie mogą być pracownicy Organizatora.
 3. Regulamin Akcji dostępny będzie do wglądu przez cały czas trwania akcji w każdym sklepie Uczy i Bawi (w czasie oficjalnych godzin otwarcia sklepu) oraz na stronie internetowej www.uczyibawi.pl przez 24h.

§5. Zasady akcji

 1. Aby wziąć udział w Akcji Uczestnik winien dokonać zakupu figurek Papo w dowolnym sklepie Uczy i Bawi na kwotę minimum 25 zł brutto.

 

 1. Następnie Uczestnikowi Akcji wydana zostanie karta, na którą zbierać będzie pieczątki. Każda karta zawiera 12 okienek na pieczątki.

 

 1. Za każde jednorazowo wydane 25 zł brutto Uczestnik otrzymuje jedną pieczątkę.

 

 1. Po zebraniu 6 pieczątek Uczestnik może tak zapełnioną kartę wymienić na „małą figurkę” (czyli taką, której cena sprzedaży nie przekracza 24 zł brutto).

 

 1. Po zebraniu 6 pieczątek Uczestnik może nie odebrać "małej figurki", a tym samym gromadzić dalej pieczątki, wtedy po zebraniu 12 pieczątek może tak zapełnioną kartę wymienić na dużą figurkę (czyli taką, której cena sprzedaży znajduje się w przedziale 24-50 zł brutto).

 

 1. Otrzymana figurka zostanie przekazana Uczestnikowi za symboliczny 1 grosz.

 

 1. Kartę Uczestnik może zrealizować wyłącznie w sklepie, w którym otrzyma ostatnią pieczątkę.

 

 1. Uczestnikom promocji nie przysługuje otrzymanie ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego) w zamian za otrzymaną figurkę.

 

 1. Uczestnik może zostać nagrodzony wielokrotnie w ramach Akcji, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym Regulaminie.

 

§6. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie opisy wykorzystywane w materiałach reklamowych oraz promocyjnych niniejszej Akcji mają wyłącznie charakter ogólny i informacyjny. Moc wiążącą posiada jedynie niniejszy Regulamin w całej swojej treści.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie lub przedłużenia bądź skrócenia czasu trwania Akcji bez podania przyczyn. Informacje o wprowadzeniu zmian w Regulaminie, jak również przedłużeniu lub skróceniu czasu trwania Akcji zostaną opublikowane na stronie www.uczyibawi.pl oraz w sklepach Uczy i bawi. Zmienione postanowienia obowiązują Uczestników od chwili ich opublikowania. Zmiany w Akcji nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.
 3. Uczestnik przystępując do Akcji oświadcza, że zapoznał się z pełną treścią Regulaminu, akceptuje wszystkie warunki niniejszego Regulaminu oraz zapewnia, iż spełnia wszystkie niezbędne warunki uczestnictwa.
 4. Akcja promocyjna nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn. Dz U. z 2009 r, Nr 201, poz.1540).

Wszelkie kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem reguluje Kodeks Cywilny.