Kategorie

REGULAMIN KLUBU STAŁEGO KLIENTA UCZY I BAWI

 

Niniejszy regulamin określa zasady udziału w organizowanym przez firmę Russell Polska sp. z o.o. ul. Rzeźbiarska 57, 04-620 Warszawa programie lojalnościowym „Klub Stałego Klienta Uczy i Bawi”. Regulamin zawiera warunki uczestnictwa w Programie, które Uczestnik akceptuje poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na Formularzu zgłoszeniowym.

§1.   Definicje: 

 1. Organizator - podmiot organizujący Program, którym jest Russell Polska sp. z o.o. 04-620 Warszawa, ul. Rzeźbiarska 57;
 2. Regulamin Programu - niniejszy regulamin Programu lojalnościowego „Klub Stałego Klienta Uczy i Bawi”, który definiuje warunki i zasady udziału Uczestnika i Organizatora w szczególności zasady przyznawania, wydawania, odejmowania, reklamowania i unieważniania Punktów oraz zasady wymiany Punktów na Nagrody;
 3. Program - program lojalnościowy „Klub Stałego Klienta Uczy i bawi”, organizowany przez firmę Russell Polska Sp. z o.o.;
 4. Towary - takie towary, których nabycie, zgodnie z Regulaminem skutkuje naliczeniem Punktów;
 5. Punkty - naliczone na Konto Uczestnika jednostki (punkty) w związku z nabyciem przez Uczestnika Towarów zgodnie z Regulaminem, które uprawniają Uczestnika do otrzymania Nagrody;
 6. Uczestnik - pełnoletnia osoba fizyczna, która została zarejestrowana przez Organizatora w takim charakterze na podstawie Formularza rejestracyjnego złożonego zgodnie z Regulaminem i przystąpiła do Programu;
 7. Przystąpienie do Programu - otrzymanie Karty przez Uczestnika Programu na jego wniosek w celu gromadzenia Punktów na zasadach określonych Regulaminem;
 8. Formularz rejestracyjny (ankieta) - wniosek o Przystąpienie do Programu wg wzoru ustalonego przez Organizatora, który po wypełnieniu danych osobowych i zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą oraz złożeniu własnoręcznego czytelnego podpisu przez określoną osobę fizyczną, stanowi wniosek o przyjęcie jej do Programu;
 9. Ustawa – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z póź. zm)
 10. Karta - karta wydawana Uczestnikowi przez Organizatora zgodnie z Regulaminem, identyfikowana przez numer umieszczony na Karcie (kod kreskowy), przeznaczoną do gromadzenia Punktów naliczanych na Konto Uczestnika w ramach Programu;
 11. Karta aktywna – karta, na której dokonano zapisu Punktów w okresie ostatnich 24 miesięcy, licząc od daty ostatniego zapisu;
 12. Konto Uczestnika - konto utworzone na dane (imię i nazwisko) Uczestnika zgodnie z Regulaminem. Do Konta Uczestnika przypisana jest Karta wydana Uczestnikowi;
 13. Stan Konta - aktualna liczba ważnych punktów naliczonych Uczestnikowi na danym Koncie Uczestnika;
 14. Rejestracja – przypisanie numeru identyfikacyjnego danej Karty do danych osobowych Uczestnika;
 15. Nagroda - nagroda w formie bonu;
 16. Placówka organizatora – sklep Uczy i Bawi należący do firmy Russell Polska Sp. z o.o.

 

 

§2.   Postanowienia ogólne 

 1. Uczestnikiem Programu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. Uczestnik może posiadać w danym czasie tylko jedno aktywne Konto Uczestnika;
 3. Niniejszy Regulamin, zmiany do niniejszego Regulaminu, zgodnie z niniejszym Regulaminem, jak również informacja o zawieszeniu lub zakończeniu Programu będą dostępne w ogłoszeniach umieszczanych w Placówkach Organizatora jak i na stronie www.uczyibawi.pl;
 4. Naruszenie przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu, w szczególności poprzez nieprawidłowe korzystanie z Karty może spowodować cofnięcie części lub wszystkich przysługujących mu z tytułu udziału w Programie uprawnień.

 

§3.   Warunki Przystąpienia do Programu 

 1. Warunkiem Przystąpienia do Programu „Klub Stałego Klienta Uczy i Bawi”, jest wypełnienie w sposób kompletny, czytelny i zgodny z prawdą Formularza rejestracyjnego oraz złożenie go w Placówce organizatora;
 2. Udział w Programie i podanie związanych z udziałem danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w Programie;
 3. Uczestnik może przystąpić do Programu w dowolnym momencie jego trwania;
 4. Złożenie przez Uczestnika podpisanego Formularza rejestracyjnego w Placówce Organizatora, stanowi równocześnie potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Programu oraz akceptację jego postanowień;
 5. Poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na Formularzu rejestracyjnym Uczestnik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Organizatora na potrzeby Programu swoich danych osobowych figurujących na Formularzu rejestracyjnym. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych;
 6. Formularz rejestracyjny dostępny jest do pobrania w Placówkach organizatora;
 7. Formularze rejestracyjne wypełnione nieczytelnie lub w sposób niekompletny oraz Formularze rejestracyjne niepodpisane lub nieposiadające numeru Karty Stałego Klienta nie będą rejestrowane.
 8. Uczestnik ma prawo do wglądu do treści swoich danych oraz żądania ich aktualizacji poprzez pisemną prośbę skierowaną do Organizatora;
 9. Uczestnik powinien niezwłocznie zawiadomić Organizatora o każdorazowej zmianie swoich danych osobowych i ponosi wszelkie konsekwencje braku takiego zawiadomienia.

 

§4.   Karta Klubu Stałego Klienta Uczy i Bawi

 1. Karta „Klubu Stałego Klienta Uczy i Bawi” służy identyfikacji Uczestnika w Programie oraz rejestracji Punktów uzyskiwanych przez Uczestnika. Każda Karta posiada numer przypisany konkretnemu Uczestnikowi Programu;
 2. Karty zgłoszone przez Uczestników do Rejestracji przypisywane są w rejestrze Organizatora nazwiskom poszczególnych Uczestników do 48 godzin od momentu przekazania przez danego Uczestnika prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego;
 3. Karta jest ważna do odwołania, przez cały okres trwania Programu;
 4. Każdy Uczestnik może posiadać tylko jedną Kartę uprawniającą do naliczania Punktów i wymiany ich na Nagrody. W przypadku, gdy Uczestnik posiada więcej niż jedną Kartę, Organizator uprawniony jest do unieważnienia wszystkich Kart tego Uczestnika, co oznacza anulowanie zapisanych na Kartach Punktów Programu;
 5. Wydana Uczestnikowi Karta nie jest zbywalna i pozostaje własnością Organizatora;
 6. Karta „Klubu Stałego Klienta Uczy i Bawi” nie jest kartą kredytową, bankomatową czy płatniczą;
 7. Karta „Klubu Stałego Klienta Uczy i Bawi” wydawana jest Uczestnikowi bez pobierania z tego tytułu opłaty. Kartą może się posługiwać każdy uczestnik lub osoba, która zostanie przez niego upoważniona. Domniemywa się, że osoba okazująca Kartę Stałego Klienta Uczy i bawi jest Uczestnikiem Programu lub została przez Uczestnika upoważniona do korzystania z Karty. Udostępniając Kartę Stałego Klienta Uczy i bawi innej osobie, Uczestnik zobowiązuje się poinformować ją o warunkach Programu i niniejszym Regulaminie;
 8. Niedopuszczalne jest przenoszenie przez Uczestnika Punktów ze swojej Karty na Kartę innego Uczestnika;
 9. W przypadku powzięcia przez personel Placówki wątpliwości co do prawidłowości korzystania przez Uczestnika z Karty, może być ona zatrzymana. W takim przypadku transakcja zostanie wstrzymana aż do wyjaśnienia wątpliwości. Jeśli wątpliwości dotyczyć będą Karty zarejestrowanej, Organizator zawiadomi o tym fakcie Uczestnika, prosząc o ich wyjaśnienie. W pozostałych wypadkach wątpliwości zostaną wyjaśnione po osobistym zgłoszeniu się Uczestnika, do którego należy dana Karta;

 

§5.   Utrata i wymiana uszkodzonej Karty

 1. W przypadku uszkodzenia, zagubienia lub kradzieży Karty „Klubu Stałego Klienta Uczy i Bawi” należy o tym powiadomić pracowników Placówki Organizatora;
 2. W przypadku zniszczenia, zgubienia lub kradzieży zarejestrowanej Karty, możliwe jest odczytanie dotychczas zgromadzonych Punktów. Uczestnikowi zostanie wydana nowa Karta, do której przypisane zostaną zgromadzone Punkty. W okresie oczekiwania na nową Kartę Stałego Klienta Uczy i bawi Punkty nie są naliczane;
 3. Zasady wydania nowej Karty „Klubu Stałego Klienta Uczy i Bawi” są analogiczne, jak przy przystąpieniu do Programu, zgodnie z Regulaminem obowiązującym w momencie, w którym dany Uczestnik zamierza uzyskać nową Kartę;

 

§6.   Gromadzenie Punktów 

 1. Organizator przyznaje Punkty Uczestnikowi za nabycie Towarów objętych Programem dokonane przez Uczestnika przy użyciu Karty „Klubu Stałego Klienta Uczy i Bawi”, chyba, że umowy pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem stanowią inaczej;
 2. Realizacja uprawnień wynikająca ze zgromadzonych przez Uczestnika Punktów możliwa jest jedynie z wykorzystaniem Karty aktywnej;
 3. Organizator ma wyłączne prawo ustalania, które Towary stanowią Towary objęte Programem, i ustalania liczby Punktów przyznawanych na Konto Uczestnika za ich nabycie;
 4. Reguły przyznawania Punktów za zakup określonych Towarów i Usług ustala Organizator; za każdy wydany 1 zł zostanie naliczony 1 pkt;
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany informacji, o których mowa w §6 pkt. 4 powyżej w każdym czasie;
 6. W przypadku rozszerzenia możliwości zbierania Punktów zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników za pośrednictwem materiałów informacyjnych dostępnych w Placówkach Organizatora;
 7. Warunkiem przyznania Punktów jest wręczenie przez Uczestnika swojej Karty Programu pracownikowi w Placówce Organizatora podczas zakupów.
 8. Punkty będą przyznawane na Konto Uczestnika w terminie, o ile jest to możliwe, 48 godzin od momentu nabycia Towarów lub Usług objętych Programem;
 9. Jeżeli zostanie potwierdzone, że Punkty nie zostały ważnie wydane lub przyznane, Organizator będzie uprawniony do unieważnienia odpowiedniej liczby Punktów z danego Konta Uczestnika. Organizator może także wstrzymać wydanie Bonów na okres nie przekraczający 30 dni kalendarzowych, jeżeli istnieje przypuszczenie, że Punkty zostały wydane lub przyznane przez pomyłkę lub bez dokonania nabycia Towarów lub Usług objętych Programem;
 10. Punkty nie podlegają wymianie na gotówkę. Punkty podlegają wymianie na Bony.
 11. Punkty będą odejmowane z Konta Uczestnika przez Organizatora w przypadku, gdy Uczestnik zwróci Organizatorowi nabyte Towary objęte Programem, za które zostały przyznane Punkty, i otrzyma zwrot wartości tych towarów lub usług. W takim przypadku, Uczestnik zobowiązany jest wręczyć Kartę Stałego Klienta pracownikowi Placówki Organizatora w celu odjęcia z Konta Uczestnika uprzednio przyznanych Punktów;
 12. Uczestnik jest uprawniony do otrzymania w Placówce Organizatora informacji o Stanie swojego Konta Uczestnika oraz informacji dotyczących Punktów przyznanych lub odjętych z jego Konta Uczestnika;
 13. Uczestnik może sprawdzić również Stan swojego konta na stronie www.karta-klienta.pl poprzez zalogowanie z użyciem numeru z karty klienta oraz hasła podanego przy rejestracji. Podane hasło można zmienić po pierwszym zalogowaniu. Aby w przyszłości Uczestnik mógł odzyskać zagubione hasło musi przy wypełnianiu Formularza rejestracyjnego podać adres e-mail.
 14. Punkty zebrane przez Uczestników są ważne przez okres 24 miesięcy, licząc od daty ich przyznania na Konto Uczestnika. Po upływie powyższego terminu Punkty, które nie zostały wymienione na BON zgodnie z niniejszym Regulaminem, tracą ważność i Karta traci status Karty aktywnej. Zgromadzone na niej Punkty zostają skasowane bez możliwości ich odzyskania, a Uczestnik traci wszelkie uprawnienia wynikające ze zgromadzonych Punktów;
 15. Wszelkie zastrzeżenia co do ilości zgromadzonych Punktów (dodanych lub odjętych) Uczestnik zobowiązany jest zgłosić w Placówce Organizatora, w której dokonał zakupów. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie paragonu kasowego lub faktury spiętych z modułem lojalnościowym za dokonane zakupy Towarów lub Usług objętych Programem potwierdzających dokonanie transakcji z użyciem Karty Uczestnika;

 

§7.   Wymiana Punktów na Nagrody

 1. Nagroda może być odebrana jedynie przez zarejestrowanego Uczestnika. Realizacja uprawnień wynikająca ze zgromadzonych Punktów możliwa jest jedynie z wykorzystaniem Karty aktywnej;
 2. Uczestnik jest uprawniony do wymiany zgromadzonych Punktów na Nagrody, od momentu przyznania Punktów na Koncie Uczestnika, o ile zgromadził on wystarczającą ilość Punktów niezbędnych do otrzymania wybranej przez niego Nagrody;
 3. Uczestnik zostanie poinformowany o zgromadzeniu wystarczającej ilości punktów niezbędnych do wymiany na Nagrodę: w Placówce organizatora po okazaniu Karty i/lub drogą mailową i/lub drogą smsową;
 4. W celu identyfikacji Uczestnika, pracownik Placówki Organizatora ma prawo do zadawania w trakcie odbierania Nagrody pytań dotyczących danych osobowych Uczestnika umieszczonych w bazie danych. W przypadku, gdy Uczestnik odmówi dostarczenia wymaganych informacji lub podane informacje nie zgadzają się z informacjami zawartymi w bazie danych wtedy Organizator ma prawo odmówić wydania nagrody czyli bonu;
 5. Z chwilą wydania Nagrody - Bonu Uczestnikowi, liczba Punktów odpowiadająca pobranej Nagrodzie, będzie odjęta ze stanu Konta Uczestnika;
 6. Nagrody - Bony nie podlegają wymianie na gotówkę;
 7. Każde zgromadzone 500 pkt zostanie wymienione na bon o wartości 25 zł.

 

§8.   Zakończenie Programu, wykluczenie z Programu

 1. Program obowiązuje przez czas nieokreślony, Program rozpoczyna się od ogłoszenia o jego rozpoczęciu. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym momencie, ze skutkiem następującym po 14 dniach kalendarzowych od ogłoszenia zawieszenia lub zakończenia Programu;
 2. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu:
 • organizator jest zobowiązany do umieszczenia informacji o zawieszeniu lub zakończeniu działalności Programu w swoich Placówkach. Informacja musi zawierać szczegółowe warunki zakończenia Programu i datę ostatecznego terminu wymiany Punktów na Nagrody;
 • uczestnik będzie uprawniony do wymiany zebranych Punktów na Nagrody w terminie 30 dni kalendarzowych od daty zawiadomienia przez Organizatora o zawieszeniu lub zakończeniu Programu. Po upływie powyższego terminu Uczestnik nie będzie uprawniony do wymiany zgromadzonych Punktów na Nagrody, a Organizator nie będzie zobowiązany do wymiany na Nagrody Punktów niewykorzystanych przez Uczestnika;
 • w przypadku rezygnacji Uczestnika z uczestnictwa w Programie, Uczestnik składa pisemne oświadczenie o rezygnacji z Programu w Placówce Organizatora, w której była zarejestrowana Karta danego Uczestnika.  Uczestnik potwierdza rezygnację z Programu własnoręcznym podpisem na oświadczeniu. Wszystkie dotychczas zgromadzone na koncie Uczestnika Punkty, Uczestnik ma prawo wymienić na Nagrody tylko w dniu zgłoszenia rezygnacji z uczestnictwa w Programie

 

§9.   Postanowienia końcowe

 1. Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Programu w każdym czasie ze skutkiem na przyszłość;
 2. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu Organizator każdorazowo zawiadomi Uczestników o wprowadzonych zmianach na stronie www.uczyibawi.pl i w Placówkach Organizatora;
 3. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywał niezwłocznie po jego opublikowaniu;
 4. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Uczestnika, Organizator uprawniony jest do wykluczenia Uczestnika z udziału w Programie. Wykluczenie z Programu powoduje utratę (anulowanie) zebranych Punktów oraz utratę ważności Karty;
 5. Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego;
 6. Regulamin dostępny jest dla Uczestników w Placówkach Organizatora oraz na stronie www.uczyibawi.pl.