Kategorie

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ORAZ ZAKUPÓW

DOKONYWANYCH W RAMACH SKLEPU INTERNETOWEGO Uczy i Bawi

(dalej również: „Regulamin”)

obowiązujący od dnia 15 marca 2017 roku.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. DEFINICJE

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu, warunki zawierania Umowy o

Świadczenie Usług i Umowy Sprzedaży oraz zasady korzystania z usług świadczonych przez

Sprzedawcę. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką

literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie

wynika co innego:

a. BOK - telefoniczne i mailowe Biuro Obsługi Klienta Sprzedawcy, za pośrednictwem

którego Klient może uzyskać informacje na temat Towarów, Sklepu, Regulaminu oraz

aktualnych Promocji;

b. Cena - określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca

podatek) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Towaru na Klienta

zgodnie z Umową Sprzedaży;

c. Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie

uzyskiwania dostępu do Konta, który jest określony przez Klienta podczas tworzenia

Konta. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności (do

nieujawniania go jakimkolwiek osobom trzecim). Hasło może być zmienione w

ustawieniach Konta. Sprzedawca może udostępnić Klientowi możliwość tzw. odzyskania

zapomnianego Hasła w sposób określony w ramach Sklepu;

d. Klient - osoba fizyczna o pełnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych albo

osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,

prawidłowo reprezentowana przez właściwą osobę fizyczną, która zaakceptuje

Regulamin. W przypadku, gdy Klientem jest osoba o ograniczonej zdolności do czynności

prawnych, nie może ona dokonać zakupu w Sklepie, jeżeli nie posiada zgody swojego

przedstawiciela ustawowego na dokonanie takiej czynności;

e. Konsument - Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą Umowę o

Świadczenie Usług lub Umowę Sprzedaży w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej

działalnością gospodarczą lub zawodową;

f. Konto Klienta/Konto - przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Sklepu zgodnie z

Umową o Świadczenie Usług, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych

funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta za pomocą Loginu i

Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji na stronie internetowej

Sklepu;

g. Koszyk - usługa udostępniana każdemu Klientowi oraz każdemu użytkownikowi Sklepu,

który korzysta ze sklepu internetowego Uczy i Bawi, polegająca w szczególności na

umożliwieniu mu łatwego dokonania zakupu jednego lub kilku Towarów, wpisania kodów

rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi

regulaminami, wyświetlenia podsumowania Ceny zakupu poszczególnych Towarów i

wszystkich Towarów łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki) oraz zapamiętania Towarów

dodanych do koszyka również po zakończeniu sesji przeglądarki;

h. Login - adres e-mail Klienta podany w ramach Sklepu podczas tworzenia Konta przez

Klienta;

i. Newsletter - usługa dostarczania przez Sprzedawcę Klientowi informacji handlowej

dotyczącej Towarów lub usług Sprzedawcy lub towarów lub usług podmiotów

współpracujących ze Sprzedawcą (tj. towarów lub usług, które nie są Towarami lub

usługami oferowanymi przez Sprzedawcę);

j. Promocje - szczególne warunki sprzedaży, uregulowane na zasadach wyrażonych w

odrębnych regulaminach, dotyczące specjalnej oferty Sklepu obowiązującej w

określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych. W

przypadku rozbieżności postanowień właściwego regulaminu Promocji z postanowieniami

Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia właściwego regulaminu Promocji;

k. Przedsiębiorca - Klient niebędący Konsumentem;

l. Sklep - platforma sprzedaży Towarów oraz świadczenia usług oferowanych przez

Sprzedawcę, prowadzona przez Sprzedawcę, stanowiąca zespół połączonych ze sobą

stron internetowych, dostępna za pośrednictwem adresu URL uczyibawi.pl;

m. Sprzedawca/Spółka- firma Russell Polska Sp. z o.o. z siedzibą w

Warszawie przy ul. Rzeźbiarskiej 57, kod pocztowy 04-620, wpisana do rejestru

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla

miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000550518, o numerze NIP: 9522135933,

REGON: 361138300, BDO:000465559, nr telefonu 517 311 323, adres poczty elektronicznej: sklep@uczyibawi.pl;

n. Towar - rzecz sprzedawana przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz

Klienta, za zapłatą Ceny;

m. Treść/Treści - elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o

Towarach, zdjęcia Towaru, filmy promocyjne, opisy, komentarze) w tym utwory w

rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób

fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane przez odpowiednio Sprzedawcę,

kontrahentów Sprzedawcy, Klienta albo inną osobę korzystającą ze Sklepu;

o. Umowa o Świadczenie Usług - niniejszy dokument określający zasady zawierania

Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z bezpłatnych usług

oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Niniejszy

dokument określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług

świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa

w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z

2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

p. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,

zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca

sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Towarów za zapłatą Ceny powiększonej o

ew. koszty wysyłki;

r. Wymagania Techniczne - minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest

niezbędne do korzystania ze Sklepu, zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub zawarcia

Umowy Sprzedaży, tj.: posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do

sieci Internet, wyposażonego w jedną z następujących przeglądarek internetowych (we

wskazanych lub nowszych wersjach): IE (min. wersja 9) lub Google Chrome (min. wersja

36) lub Mozilla Firefox (min. wersja 29) lub Safari (min. wersja 10.8), obsługująca

JavaScript, oraz umożliwiająca zapisywanie plików cookies. Aby utworzyć Konto i

dokonać zakupów w Sklepie Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail;

s. Zamówienie - formularz udostępniony w ramach Sklepu, określający Towary jakie

zamierza kupić Klient oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy

Sprzedaży. Zamówienie przesłane Sprzedawcy stanowi oświadczenie woli Klienta

wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, za

pośrednictwem Sklepu;

§ 2. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1. Korzystanie ze Sklepu wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system

teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych Wymagań Technicznych.

2. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu dokonania zakupu w Sklepie lub

utworzenia Konta Klienta. Klient może korzystać z usług świadczonych przez Usługodawcę

określonych w § 5 ust. 1 poniżej w wybranym przez siebie zakresie.

3. Klient ma możliwość zmiany i korygowania danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w

każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta Klienta.

§ 3. BIURO OBSŁUGI KLIENTA

1. Biuro Obsługi Klienta (BOK) udziela Klientom informacji w zakresie prowadzonej przez Sklep

działalności, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00 pod numerem telefonu 517 311 323

oraz pod adresem e-mail: sklep@uczyibawi.pl . Koszt połączenia z Biurem Obsługi Klienta wynika

z taryfy podstawowej operatora telefonicznego.

2. Sprzedawca nie jest dostawcą usługi Internetu ani dostawcą innych publicznie dostępnych

usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

§ 4. LICENCJA

1. Wyłączne prawa do Treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Sklepu przez

Sprzedawcę lub jego kontrahentów, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu (znak

towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w

zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z

którymi Sprzedawca zawarł odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z ww.

Treści nieodpłatnie, a także do korzystania z Treści zamieszczanych zgodnie z przepisami

prawa i już rozpowszechnionych przez innych Klientów w ramach Sklepu, jednak wyłącznie w

zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest

dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony

do tego podmiot na piśmie pod rygorem nieważności oraz w granicach powszechnie

obowiązującego prawa.

2. Klient, umieszczając w ramach Sklepu jakiekolwiek Treści, w szczególności grafiki, komentarze,

opinie lub wypowiedzi na Koncie Klienta lub w innym miejscu Sklepu udziela niniejszym

Sprzedawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci

komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie

publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Treści, na

terytorium całego świata. Prawo to obejmuje uprawnienie do udzielania sublicencji w zakresie

uzasadnionym realizacją Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług na polach

eksploatacji wskazanych powyżej, a także upoważnienie do wykonywania samodzielnie lub za

pomocą podmiotów trzecich praw zależnych w zakresie opracowania, dostosowywania,

przerabiania i tłumaczenia utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach

pokrewnych z 4 lutego 1994 r.

II. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 5. ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu w szczególności następujące nieodpłatne

usługi na rzecz Klientów:

a. umożliwienie Klientom utworzenia Konta Klienta;

b. umożliwianie Klientom składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży;

c. dopasowywanie treści reklamowych do zainteresowań danego Klienta;

d. umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka;

e. umożliwienie przeglądania Treści umieszczonych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu;

f. prezentowanie Klientom skróconych, uproszczonych zbiorczych statystyk lub list

dotyczących zainteresowania poszczególnymi Towarami (np. prezentacja

najpopularniejszych Towarów);

g. przesyłanie na wskazany przez Klienta adres e-mail Newslettera;

h. możliwość weryfikacji statusu złożonego Zamówienia.

2. Sprzedawca dodatkowo, na rzecz Klientów, którzy utworzyli Konto Klienta, świadczy za

pośrednictwem Sklepu w szczególności następujące usługi:

a. podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta Klienta (za

pomocą przeglądarki);

b. przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta Klienta historii

zawartych Umów Sprzedaży;

c. bieżąca aktualizacja statusu złożonego Zamówienia;

d. historia Zamówień.

3. W ramach Sklepu Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług, o których mowa w ust. 1

i 2 powyżej nieodpłatnie, w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie. Korzystanie z

usług wskazanych w ust. 1 lub ust. 2 nie wiąże się z obowiązkiem uiszczenia przez Klienta

Ceny na rzecz Sprzedawcy.

4. Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i

zaakceptowania przez Klienta (przesłania Sprzedawcy) formularza rejestracyjnego w celu

utworzenia Konta Klienta. Zawarcie Umowy o Świadczenie Usług wymaga akceptacji

Regulaminu. W przypadku korzystania przez Klienta ze Sklepu bez utworzenia Konta i bez

dokonywania zakupu Towarów powinien on przestrzegać postanowień Regulaminu w zakresie,

w jakim faktycznie korzysta z usług świadczonych przez Sprzedawcę.

5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień

Umowy o Świadczenie Usług następuje w drodze wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail

podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

6. Umowa o Świadczenie Usług jest zawierana w ramach Sklepu w języku polskim.

7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a. podawania w Zamówieniu oraz w formularzach rejestracyjnych przy tworzeniu Konta

Klienta wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;

b. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez

Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy

Sprzedaży, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich

wykonania;

c. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami

obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym

zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego w tym w sposób nieuciążliwy

dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy i niezakłócający pracy Sprzedawcy lub

Sklepu;

d. terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów;

e. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek Treści zabronionych

przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Treści naruszających majątkowe

prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;

f. niepodejmowania działań takich jak:

- rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej lub

umieszczanie jakichkolwiek Treści naruszających przepisy prawa (zakaz

umieszczania treści bezprawnych);

- podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności

mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,

w tym danych innych Klientów;

- modyfikowanie w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Sprzedawcę,

w szczególności podanych w ramach Sklepu Cen lub opisów Towarów;

- nadużywanie praw przyznanych Klientowi przez Sprzedawcę lub przepisy prawa w

sposób, który jest sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem danego

prawa lub z zasadami współżycia społecznego.

§ 6. NEWSLETTER

1. W celu zawarcia usługi dostarczania przez Sklep Newslettera, Klient zobowiązany jest wyrazić

zgodę na otrzymywanie Newslettera poprzez (alternatywnie):

a. udostępnienie swojego aktywnego adresu e-mail w przeznaczonym do tego miejscu na

stronie internetowej Sklepu oraz naciśnięciu odpowiedniego przycisku;

b. zaznaczenie odpowiedniego checkbox’u w procesie rejestracji Konta Klienta;

c. zmianę ustawień (zaznaczenie odpowiedniego pola) dotyczących Newslettera w ramach

Konta Klienta;

d. udostępnienie swojego aktywnego adresu e-mail w przeznaczonym do tego miejscu w

ramach okienka pojawiającego się w ramach strony internetowej Sklepu.

2. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie Newslettera w sposób określony w ust. 1 lit. d

powyżej umowa o świadczenie usługi dostarczania Newslettera zostaje zawarta z chwilą

potwierdzenia przez Klienta woli otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie w link aktywujący

przesyłany przez Sklep na podany przez Klienta adres e-mail. W pozostałych przypadkach

umowa o świadczenie usługi dostarczania Newslettera zostaje zawarta w momencie kliknięcia

odpowiedniego przycisku potwierdzającego wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera.

3. Klient może w każdym czasie rozwiązać z Sklepem Umowę o Świadczenie Usług w zakresie

dostarczania usługi Newslettera poprzez (alternatywnie):

a. kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdym Newsletterze przesyłanym do

Klienta;

b. zgłoszenie takiego żądania do Biura Obsługi Klienta, podając jednocześnie adres e-mail

Klienta, na który wysyłany jest Newsletter;

c. zmianę ustawień (odznaczenie odpowiedniego pola) dotyczących Newslettera w ramach

Konta Klienta.

§ 7. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

1. Klient może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym w każdym

czasie, bez wskazywania przyczyn i ponoszenia kosztów, poprzez kontakt z Biurem Obsługi

Klienta na zasadach określonych w § 3 Regulaminu.

2. Sprzedawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z Klientem za

odpowiednim, co najmniej 14-dniowym okresem wypowiedzenia, z ważnych powodów

rozumianych wyłącznie jako (katalog zamknięty):

a. istotne naruszenie przez Klienta postanowień Regulaminu rozumiane jako rażące

naruszenie postanowień § 5 ust. 7 Regulaminu lub

b. trwałe zaprzestanie świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę

umotywowane obiektywnymi względami.

3. Rozwiązanie Umowy o Świadczenie Usług przez Sprzedawcę wymaga wskazania przyczyny

wypowiedzenia. Niezależnie od pozostałych uprawnień przysługujących Klientowi na podstawie

powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Klient ma prawo przekazać swoje zastrzeżenia

dotyczące wypowiedzenia Sprzedawcy. Sprzedawca dochowa należytej staranności w zakresie

wcześniejszego wezwania Klienta do uprzedniego zaprzestania naruszeń, o których mowa

powyżej.

§ 8. REKLAMACJE USŁUG

1. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji usług świadczonych przez Sprzedawcę.

2. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację świadczonych przez niego usług w szczególności

na piśmie lub poprzez kontakt z BOK. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji, prosimy o

podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację

oraz dane kontaktowe Klienta zgłaszającego reklamację.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od otrzymania przez

Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego Klienta.

III. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

§ 9. ZAWARCIE I WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY Z KONSUMENTAMI

1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie do Umowy Sprzedaży.

2. Informacje podane w ramach Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu

art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów.

3. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w następujący sposób, kolejno:

a. Zamówienia na Towary można składać 24 h na dobę 7 dni w tygodniu;

b. Klient dodaje wybrany/e Towar/y do Koszyka po czym przechodzi do formularza

Zamówienia;

c. Klient wybiera sposób zapłaty Ceny i pozostałych wskazanych w formularzu Zamówienia

sumarycznych kosztów realizacji Umowy;

d. Klient, który posiada Konto potwierdza dane niezbędne do złożenia Zamówienia i

wykonania Umowy Sprzedaży;

e. do momentu uruchomienia przez Klienta funkcjonalności oznaczonej komunikatem

„Zamawiam i płacę” (moment złożenia Zamówienia) Klient ma możliwość samodzielnego

korygowania wprowadzonych do Koszyka lub Zamówienia danych, w szczególności ich

edycji i poprawy, w tym ma on możliwość dodawania/usuwania Towarów, modyfikacji

sposobu płatności lub sposobu doręczenia, zmiany adresu do doręczeń;

f. Klient składa Sprzedawcy Zamówienie poprzez uruchomienie funkcjonalności Sklepu

oznaczonej komunikatem „Zamawiam i płacę”. Funkcjonalność, o której mowa w zdaniu

poprzednim, staje się aktywna z chwilą, gdy Klient zaakceptuje Regulamin. Złożenie

Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia

Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu i oznacza złożenie

zamówienia pociągającego za sobą obowiązek zapłaty;

i. w zależności od wybranego sposobu zapłaty, Klient może zostać przekierowany do stron

zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu zapłaty Ceny;

j. Sprzedawca w odpowiedzi na Zamówienie Klienta niezwłocznie wysyła do niego

wiadomość elektroniczną na podany w tym celu przez Klienta adres e-mail z

potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęciem oferty składanej przez Klienta, bądź

informacją o braku możliwości jej przyjęcia. Z chwilą potwierdzenia, poprzez wiadomość

e-mail, przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę, Umowa Sprzedaży

uważana jest za zawartą. Umowa Sprzedaży jest zawierana w języku polskim.

4. Zawarcie Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą odbywa się za pośrednictwem środków

porozumiewania się na odległość, tj. sieci Internet.

5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień

zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z

potwierdzeniem złożonego Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość oraz

poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar fiskalnego dowodu zakupu. Klient w

ramach swojego Konta ma również dostęp do historii złożonych przez siebie Zamówień i

aktualnego stanu ich realizacji. Historia Zamówień obejmuje Zamówienia złożone przez Klienta

6. W przypadku niedostępności Towarów objętych Zamówieniem, Sprzedawca niezwłocznie, nie

później jednak niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od zawarcia Umowy Sprzedaży, zawiadomi o

tym fakcie Klienta i zwróci mu w całości otrzymane od niego płatności. Powiadomienie zostanie

wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia.

7. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 5, w przypadku niedostępności jedynie części Towarów

objętych Zamówieniem, Sprzedawca poinformuje Klienta w formie wiadomości e-mail o

niedostępności części Towarów. Klient może wedle swojego wyboru poprzez kontakt z BOK

zdecydować się na częściową realizację Zamówienia (w zakresie Towarów, które są dostępne)

lub w całości anulować złożone Zamówienie (w takim przypadku Sprzedawca zwolniony jest z

obowiązku realizacji Zamówienia). Klient może anulować złożone Zamówienie do momentu

wysłania przez Sprzedawcę zamówionych (dostępnych) Towarów. W przypadku anulowania

Zamówienia, Sprzedawca na zasadach określonych w ust. 5 powyżej zwraca Klientowi wszelkie

otrzymane od niego płatności.

8. Klient może anulować lub zmienić złożone Zamówienie do momentu nadania Zamówieniu

statusu Przetwarzane. Klient posiadający Konto może zweryfikować aktualny status

Zamówienia w ramach Historii Zamówień dostępnej z poziomu Konta Klienta lub wpisując adres

e-mail oraz numer Zamówienia w zakładce Status zamówienia dostępnej na stronie

internetowej Sklepu. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta. Zmiana lub anulacja Zamówienia możliwa jest po

uprzedniej weryfikacji Klienta. Uprawnienie Konsumenta do anulacji Zamówienia lub

wprowadzenia zmian w Zamówieniu nie narusza jego praw w zakresie możliwości odstąpienia

od umowy na zasadach opisanych w §13 Regulaminu.

§ 10. ZAWARCIE I WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY Z PRZEDSIĘBIORCAMI

1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie do Umowy Sprzedaży zawieranej z

Przedsiębiorcami.

§ 11. CENY

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania Cen Towarów

zamieszczonych na stronie Sklepu. Ceny Towarów w Zamówieniu złożonym przez Klienta

przed wprowadzeniem zmian pozostają dla Klienta wiążące.

2. Ceny w ramach Sklepu zawierają wszelkie należne cła i podatki. Ceny nie zawierają kosztów

przesyłki. Sprzedawca może w szczególności w wybranym przez siebie okresie, w regulaminie

Promocji, określić próg minimalnej wartości zamówienia, dla której przesyłka Towaru jest darmowa.

3. Promocje obowiązujące w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Promocji

wyraźnie nie stanowią inaczej. Promocje mogą obejmować ograniczoną liczbę Towarów.

§ 12. ZASADY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI I ZWROTU PŁATNOŚCI (W TYM SPOSÓB I TERMIN

ZAPŁATY)

1. Płatności można dokonać:

a. za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych akceptowanego w danym

momencie przez Sprzedawcę i prezentowanego na stronie Sklepu, za pomocą karty

płatniczej lub przelewu elektronicznego;

b. przy odbiorze (płatność za pobraniem);

2. W przypadku wyboru formy płatności, o której mowa w ust. 1 lit. a powyżej wiadomość e-mail, o

której mowa w § 9 ust. 3 lit. j powyżej zostanie wysłana do Klienta dopiero po uzyskaniu przez

Sprzedawcę autoryzacji płatności. W przypadku braku autoryzacji dokonanej płatności lub

niedokonania płatności przez Klienta nie dojdzie do zawarcia Umowy Sprzedaży i Zamówienie

nie zostanie zrealizowane, o czym Klient zostanie powiadomiony w formie wiadomości e-mail.

5. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, za pośrednictwem

systemu płatności elektronicznych, zwrot należności (na przykład z tytułu odstąpienia przez

Klienta od Umowy Sprzedaży) następuje na kartę płatniczą lub na rachunek bankowy, z którego

nastąpiła pierwotna płatność.

7. Konsument może również wyraźnie zgodzić się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla

niego z żadnymi kosztami.

8. Klient może wybrać formę płatności spośród form płatności wskazanych w formularzu

Zamówienia. Termin płatności za zamówione Towary w przypadku wyboru przez Klienta formy

płatności „z góry“ (online) wynosi 24 h od momentu przyjęcia Zamówienia do realizacji

(zawarcia Umowy Sprzedaży).

§ 13. DOSTAWA TOWARU (SPOSÓB I TERMIN SPEŁNIENIA ŚWIADCZENIA PRZEZ

PRZEDSIĘBIORCĘ)

1. Przesyłka z zamówionymi Towarami dostarczana jest na adres podany przez Klienta w

formularzu Zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej. Zmiana adresu dostawy po złożeniu

przez Klienta zamówienia może zostać dokonana na wniosek Klienta zgłoszony za pomocą

wiadomości e-mail do Biura Obsługi Klienta na zasadach określonych w § 9. ust. 7.

2. Szczegółowe informacje o oferowanych przez Sprzedawcę formach dostawy (sposobie

spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę) znajdują się w zakładce Dostawa oraz na karcie

Towaru. Sprzedawca dostarcza Towary Klientowi za pomocą firmy kurierskiej.

3. Na łączny czas oczekiwania na otrzymanie przez Klienta danego Towaru (czas dostawy) składa

się czas realizacji Zamówienia (przygotowania Towarów do wysyłki) przez Sprzedawcę oraz

czas dostarczenia Towaru przez przewoźnika. Czas realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę,

liczony jest od momentu potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji do

momentu przekazania przez Sprzedawcę przesyłki zawierającej Towary przewoźnikowi i wynosi

maksymalnie 2 dni robocze tj. dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od

pracy. Do powyższego czasu należy doliczyć czas dostarczenia Towaru przez przewoźnika

(kuriera).

4. Koszty dostawy Towaru ponosi Klient, chyba że warunki Promocji stanowią inaczej.

5. Informacje o wysokości kosztów dostawy podane są przy składaniu zamówienia.

Zamówione w Sklepie Towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Polski.

6. Zweryfikowanie przez Klienta w obecności kuriera stanu przesyłki zawierającej Towary oraz w

przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania - sporządzenie protokołu

szkody może ułatwić i przyspieszyć rozpatrzenie ewentualnej reklamacji.

7. W przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą, jest on zobowiązany do zweryfikowania w

obecności kuriera stanu przesyłki zawierającej Towary oraz w przypadku stwierdzenia

zniszczenia lub naruszenia opakowania - sporządzenie protokołu szkody.

8. Zamówienie złożone do godziny 12 danego dnia roboczego, są wysyłane tego samego dnia.

9. Zamówienia powyżej kwoty 200zł są darmowe.

§ 14. SPOSÓB I TERMIN WYKONANIA PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

ORAZ KOSZTY ZWROTU RZECZY W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawieranej w ramach

Sklepu przez okres 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia

jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa.

2. Konsument może odstąpić od umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od

umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza o

odstąpieniu od umowy (zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30

ust. 1 ustawy o prawach konsumenta. Nie ogranicza to uprawnienia

Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym

informuje on Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.

3. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy za

pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres:

sklep@uczyibawi.pl. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu

drogą pisemną, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres Dział Zwrotów i Reklamacji

Uczy i Bawi.pl, ul. Konopna 9, 04-707 Warszawa. Do zachowania terminu

wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. Bieg 14–dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w przypadku Umowy

Sprzedaży – od objęcia Towarów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego

osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są

dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy

(Towaru), partii lub części.

5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania

oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie

dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów. Sprzedawca dokonuje

zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba

że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z

żadnymi kosztami.

6. Sprzedawca może w ramach akcji promocyjnej lub szczególnej oferty na warunkach

określonych w odrębnym regulaminie zaoferować Konsumentowi odbiór zwracanych Towarów

przez Sprzedawcę od Konsumenta. W pozostałych przypadkach, Sprzedawca może wstrzymać

się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towarów z

powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towarów – w zależności od

tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Do zwracanego Towaru prosimy o dołączenie w miarę możliwości dowodu zakupu (np.

paragon, faktura).

8. Jeżeli Konsument wybiera sposób dostarczenia Towarów inny niż najtańszy zwykły sposób

dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu

Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy zwracany Towar lub przekazać Towar osobie

upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od

dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca – w ramach odrębnych warunków

Promocji – zaoferuje Konsumentowi możliwość odbioru od niego zwracanych Towarów. Do

zachowania 14-dniowego terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem.

10. Zwracane Towary należy odesłać na następujący adres: Dział Zwrotów i Reklamacji

Uczy i Bawi.pl, ul. Konopna 9, 04-707 Warszawa.

11. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towarów, chyba że Sprzedawca w ramach

odrębnych warunków promocji określonych w regulaminie promocji zgodzi się ponieść takie.

12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów będące

wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia

charakteru, cech i funkcjonowania Towarów. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do

dochodzenia względem Konsumenta odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to

obowiązujące przepisy prawa

13. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a. w których przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym

opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę

zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po

dostarczeniu;

b. w których przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na

swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

c. w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy

komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało

otwarte po dostarczeniu;

d. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana

według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych.

§ 15. PROCEDURA REKLAMACYJNA STOSOWANA PRZEZ SPRZEDAWCĘ

1. Towary oferowane w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora.

Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej

wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Towaru.

2. Na Sprzedawcy ciąży prawny obowiązek dostarczenia Klientowi Towarów bez wad.

3. Jeżeli otrzymany przez Klienta Towar jest wadliwy, Klient może skorzystać według swojego

wyboru z uprawnień przysługujących w ramach gwarancji we wskazanych serwisach albo –

niezależnie – z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi. Wykonywanie

przez Klienta uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu

rękojmi. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towarów

niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

4. Klient może również skorzystać z oferowanego przez Sprzedawcę druku reklamacyjnego, który

zostanie przesłany do Klienta w momencie wyrażenia przez niego chęci zgłoszenia roszczenia

z tytułu rękojmi, jest to jednak fakultatywne.

5. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną

lub prawną (rękojmia).

6. Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Przedsiębiorcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.

Wyłączenie to jest bezskuteczne, jeżeli Sprzedawca zataił podstępnie wadę przed

Przedsiębiorcą.

7. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Przedsiębiorcy za niewykonanie lub za nienależyte

wykonanie zobowiązania ogranicza się do naprawienia szkody wyrządzonej Przedsiębiorcy

przez Sprzedawcę umyślnie.

8. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:

- złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca

niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na

wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej

proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do

wartości Towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest

nieistotna;

- żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest

zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym

czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta z zastrzeżeniami i na zasadach

określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.

9. Jeżeli Klientem jest konsument (rozumiany jako osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą

czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową –

dalej również „Konsument”), może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia

wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia

wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez

Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze

sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia

się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się

pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

10. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy

dostarczyć wadliwy Towar na następujący adres Dział Zwrotów i Reklamacji

Uczy i Bawi.pl, ul. Konopna 9, 04-707 Warszawa z dopiskiem „reklamacja”.

11. Jeżeli kupujący będący Konsumentem zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył

oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca

nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

12. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed

upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub

wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia

wady, jednak w przypadku zakupu Towarów przez konsumenta – bieg terminu przedawnienia

nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

13. Klient (w tym Konsument) może zgłosić przysługujące mu roszczenia w zakresie wad Towaru w

szczególności listownie na adres: Dział Zwrotów i Reklamacji Uczy i Bawi.pl, ul. Konopna 9, 04-707 Warszawa lub za pomocą wiadomości e-mail na adres:

sklep@uczyibawi.pl. Prosimy o załączenie w miarę możliwości do reklamacji dowodu zakupu

Towaru (np. paragon, faktura). W zgłoszeniu reklamacyjnym, w celu przyspieszenia jego

rozpatrzenia, prosimy o podanie przyczyny zgłoszenia, roszczenia zgłaszanego przez Klienta

oraz danych kontaktowych Klienta. W przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjne nie zawiera

informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w

celu ich uzyskania.

IV. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA

ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma

charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią

zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.

2. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów

konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są w ustawie z dnia

23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016 poz.

1823). Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów

uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów

3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego

Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach

internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do

których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów

Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony

Konkurencji i Konsumentów:

a. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

b. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz

c. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

4. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z

pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego,

o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U.

2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej

Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów

konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001

r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów

konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214);

b. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji

Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej

(Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie

pozasądowego rozwiązywania sporu konsumenckiego między Klientem a Sprzedawcą.

Informacja na temat zasad i trybu procedury postępowań w sprawie pozasądowego

rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonych przez wojewódzkiego inspektora

Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych

poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;

c. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem,

a Sprzedawcą korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego)

rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy

ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów

Polskich). Informacje o poradach udzielanych przez Federację Konsumentów można

znaleźć na jej stronie internetowej pod adresem: http://www.federacjakonsumentow.

org.pl/63,tu-znajdziesz-pomoc.html. Stowarzyszenie Konsumentów

Polskich prowadzi wraz z Fundacją Konsumentów infolinię konsumencką pod numerem

telefonu 801 440 220, o której więcej informacji można znaleźć pod adresem

internetowym: https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=12394;

d. Sprzedawca w niniejszym Regulaminie oraz w ramach Strony Internetowej udostępnia

także łącze elektroniczne do platformy ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Platforma ODR stanowi m. in. źródło informacji na temat form pozasądowego

rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.

V. ZMIANA REGULAMINU / POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16. ZMIANA REGULAMINU

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 marca 2017 roku.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia

przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):

a. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Towarów lub świadczenie usług drogą

elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone

w Umowie o Świadczenie Usług lub Umowie Sprzedaży zawieranej w ramach Sklepu;

b. obiektywna konieczność dostosowania działalności Sprzedawcy do nakazów, orzeczeń,

postanowień lub wytycznych wynikających z:

- decyzji właściwego w zakresie działalności Sprzedawcy organu administracji

publicznej lub

- orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności

Sprzedawcy, wpływającego na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie

o Świadczenie Usług lub Umowie Sprzedaży zawieranej w ramach Sklepu;

c. zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę

spowodowana wyłącznie obiektywnymi względami technicznymi lub technologicznymi (w

szczególności koniecznością aktualizacji Wymagań Technicznych wskazanych w

niniejszym Regulaminie);

d. zmiana zakresu lub zasad świadczenia przez Sprzedawcę usług świadczonych drogą

elektroniczną, do których stosują się postanowienia Regulaminu, w szczególności

poprzez wprowadzenie nowych funkcjonalności (innych niż dotychczasowe

funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem i oferowanych nieodpłatnie Klientowi);

e. połączenie, podział albo przekształcenie Sprzedawcy lub zmiana innych danych

identyfikacyjnych Sprzedawcę określonych w Regulaminie.

3. W przypadku zmiany treści Regulaminu na zasadach określonych powyżej, Klienci mają prawo

do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o

zmianie Regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i

warunki zawartych przez Klienta i Sprzedawcę Umów Sprzedaży.

4. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity

Regulaminu poprzez publikację na stronie Sklepu oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na

podany przez Klienta adres e-mail.

5. Sprzedawca poinformuje Klientów o zmianie Regulaminu na zasadach określonych powyżej z

odpowiednim wyprzedzeniem.

§ 17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy Świadczenia Usług oraz Umowy Sprzedaży jest

prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba

że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory

pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, niebędącym jednocześnie Konsumentem, zostają poddane

sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

2. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony

przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy

pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi

regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.

3. Sprzedawca zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia

bezpieczeństwa świadczonych na podstawie Umowy o Świadczenie Usług.

4. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem URL

https://uczyibawi.pl/content/13-regulamin-sklepu-uczy-i-bawi, skąd Klienci mogą go w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.